Rezolucja VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie z dnia 14 maja 2000 roku

O potrzebach i problemach ludności polskiej na Litwie

Delegaci zjazdu pragną zwrócić uwagę, iż lista czekających rozwiązania problemów: kulturalno - oświatowych, własnościowych, potrzeby przestrzegania praw człowieka i obywatela niejednokrotnie była tematem dyskusji, uchwał zjazdów Związku oraz postanowień Zarządu Głównego. Tym niemniej kwestie te zostają nadal aktualne. Ich realizacja wciąż będzie utrudniana, dopóki władze nie rozpoczną z ludnością polską autentycznego partnerskiego dialogu, stanowiącego podstawę porozumienia społecznego, stosując wobec historycznie zwartego skupiska ludności polskiej aktualnych europejskich i międzynarodowych rozwiązań i standardów. O rozpoczęcie takiego dialogu delegaci zjazdu apelują do władz kraju.

Wobec woli władz kraju przystąpienia do struktur Unii Europejskiej i NATO, delegaci zjazdu wyrażając poparcie tym dążeniom nawołują do wynegocjowania korzystnych dla Litwy warunków, uznają za ważne i pilne dostosowanie ustawodawstwa, a szczególnie praktyk współpracy ze społeczeństwami mniejszościowymi zgodnie z tendencjami i duchem, panującymi w krajach należących do instytucji euroatlantyckich.

Prezydium zjazdu

NG 21 (457)