Uchwała VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie

O zachowaniu niezależnego, społecznego charakteru organizacji

Delegaci VIII zjazdu Związku Polaków na Litwie uchwalili:

 1. kontynuować statutową działalność Związku jako organizacji społecznej i niezależnej, odrzucając wszelkie próby podporządkowania partiom politycznym i innym grupom nacisku, które pragnęłyby autorytet i dorobek Związku wykorzystać do własnych celów;
 2. kontynuować ewidencję i uaktualnianie list członków Związku zgodnie z uchwałą konferencji z dnia 25 marca 2000 roku oraz przekazywanie ich do Zarządu Głównego;
 3. zatwierdzić kierunki działalności, wspierania i promocji, które w pracy Związku mają znaczenie priorytetowe

Prezydium zjazdu


Załącznik do uchwały

Kierunki działalności Związku Polaków na Litwie

 • rozwijanie i umacnianie współpracy między narodami Litwy i Polski;
 • szeroka działalność w ramach Polonii światowej;
 • działalność na rzecz zagwarantowania i urzeczywistniania praw i swobód mniejszości polskiej na Litwie zgodnie z Konstytucją i prawem Republiki Litewskiej, prawem międzynarodowym;
 • wspieranie wszelkich działań sprzyjających gospodarczemu rozwojowi Wileńszczyzny, popieranie drobnej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy i warunków polepszenia bytu. Nawiązywanie i poszerzanie współpracy gospodarczej zarówno międzyregionalnej jak i międzypaństwowej; przygotowanie ludności polskiej i organizacji do życia i działalności w nowych warunkach społeczno - gospodarczych;
 • pogłębianie pomocy placówkom oświatowym, szczególnie na płaszczyźnie zachowania możliwości otrzymania matury w istniejących szkołach średnich na terenie Wileńszczyzny. Niedopuszczenie do zanikania szkolnictwa polskiego na tym terenie. Polepszanie stanu materialnego i wyposażenia szkół;
 • pogłębianie wiedzy w oparciu na uczestnictwie w regionalnych, krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych i rozwojowych;
 • działanie na rzecz rozwijania możliwości studiów, dokształcania lub zmiany zawodu wszystkim Polakom, którzy tego potrzebują;
 • jak najszersze wykorzystywanie lokalnych możliwości do prowadzenia stałej różnorodnej pracy oświeceniowej wśród ludności polskiej w miejscach jej zamieszkania;
 • sprzyjanie umacnianiu rodziny i zachowaniu tradycji rodzinnych opartych na wychowaniu patriotycznym i katolickim;
 • promowanie zdrowego trybu życia i kultury sanitarnej;
 • sprzyjanie awansowi społecznemu i zawodowemu Polaków na Litwie;
 • popieranie ognisk polskich na terenie całej republiki w utrwaleniu i rozwoju poczucia jedności narodowej i wspólnoty dziedzictwa kulturowego wszystkich Polaków. Organizowanie pomocy w nauczaniu języka polskiego, innych form działalności kulturalno - oświeceniowej;
 • promowanie dorobku kultury i tradycji kresowych;
 • otwartość i wspieranie wszelkich poczynań na rzecz utrwalania i rozwoju ogólnoludzkich wartości;
 • wspieranie działalności ukierunkowanej na zachowanie środowiska naturalnego, pomnażanie bogactw naturalnych;
 • sprzyjanie rozszerzaniu informatywności społeczeństwa stosując jak tradycyjne środki przekazu, tak i promując nowe multimedialne, tworząc strony internetowe, banki danych, umożliwiając szeroki dostęp do nich;
 • kontynuowanie rozwoju działalności regionalnych ośrodków polonijnej - Domów Polskich, skupiając w nich nie tylko działalność na rzecz rozwoju kultury, ale stopniowo tworząc również ośrodki promocji regionalnej; kontynuować działalność integracyjną poprzez budowę Domu Polskiego w Wilnie jako podstawowego krajowego ośrodka tej działalności.


Związek Polaków na Litwie, będący nadal organizacją społeczną, pozostaje otwarty dla wszystkich Polaków, działających na rzecz jedności i rozwoju społeczności polskiej, niezależnie od ich sympatii politycznych, upodobań osobistych, działalności zawodowej.
Związek Polaków na Litwie deklarując wszelkie możliwe współdziałanie z instytucjami międzynarodowymi, państwowymi, rządowymi, samorządowymi i społecznymi, wyraża niezmienną postawę w obronie racji polskiej, opartą na dobrej woli, zrozumieniu, poszanowaniu ogólnoludzkich wartości, współpracy wszystkich na rzecz budowy wspólnego domu europejskiego, w którym każdy naród, czy grupa narodowa, ma możliwości realizacji swoich aspiracji kulturowych i narodowych, tym samym wzbogacając wspólny dorobek całej wspólnoty.

Delegaci zjazdu wyrażają wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli za sprzyjanie działalności polskich organizacji na Litwie, a w szczególności Senatowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, innym instytucjom za życzliwość i poparcie dla potrzeb Polaków na Litwie, licząc na dalszą współpracę.

NG 21 (457)