Oświadczenie
Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
O pierwszoplanowym zadaniu Związku Polaków na Litwie

Mając na uwadze trwającą w naszym społeczeństwie wymianę opinii o miejscu, roli i perspektywach działalności polskich organizacji społecznych na Litwie, Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie jest zdania, iż dyskusje wewnątrzśrodowiskowe nie powinny mieć wpływu na termin przekazywania do użytku Domu Polskiego w Wilnie i rozpoczęcie jego działalności. Ten wspaniały, a ze względu na jego wielofunkcyjność, jedyny tego rodzaju dar Państwa i Narodu Polskiego dla Rodaków na Wschodzie, powinien być z wdzięcznością przyjęty, racjonalnie zagospodarowany, aby dobrze mógł spełniać swoje założenia programowe: sprzyjać realizacji wszechstronnych potrzeb i aspiracji polskiej ludności, a szczególnie młodzieży, w dziedzinie kultury, oświaty oraz organizowaniu różnego rodzaju szkoleń i nauczania, być miejscem szerokiej promocji i współpracy.

Uznając rozpoczęcie działalności Domu za wydarzenie wyjątkowej wagi i pierwszoplanowe zadanie dla wszystkich polskich działaczy i organizacji społecznych, mając również na uwadze, iż znajdzie się tam znaczna liczba miejsc pracy dla ludności polskiej, Zarząd Główny będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów związanych z budową i wieczystym użytkowaniem gruntu, nie będzie czynił żadnego sprzeciwu, aby formalny akt oddania Domu do użytku podpisali nie tylko ci, którzy przyłożyli się do jego powstania, ale też inni działacze i organizacje niezależnie od stopnia ich zaangażowania, bądź sprzeciwiania się budowie.

Członkowie ZG ZPL wyrażają opinię, iż Dom, działający na zasadzie samodzielnej spółki, mógłby stanowić większościową, bądź całkowitą własność Państwa Polskiego.

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie, uznając tworzenie życzliwej atmosfery wokół Domu Polskiego w Wilnie za podstawę jego przyszłego sukcesu, apeluje do wszystkich działaczy i organizacji, a szczególnie do liderów wybranych na zebraniu w dniu 27 maja br., o co najmniej czasowe, do rozpoczęcia pełnej działalności Domu, wyciszenie dyskusji i sporów. Nadrabianie przypadków łamania prawa i Statutu Związku głośnym szumem medialnym, w szczególności w Polsce, świadczy co najmniej o braku odpowiedzialności za losy społeczeństwa polskiego na Litwie i organizacji.
Zarząd Główny nie odrzuca możliwości po powyższym terminie zwołania zjednoczeniowego gremium, aby zgodnie z stosowną ustawą i uchwałą 5 zjazdu Związku z dnia 14 sierpnia 1994 roku powołać również zjednoczenie polskich organizacji społecznych, sprzyjające koordynacji ich działalności.

Przewodniczący Związku

Ryszard Maciejkianiec

NG 26 (462)