Społeczny komitet budowy pomnika
batalionów chłopskich w Warszawie

ul. Grzybowska 4, 00-131 Warszawa. Tel./fax (022) 620 67 55, cent. 620 02 51, wew. 273. Konto: BGŻ II O/ Warszawa Nr 20300016-301790- 2706-11-2

RODACY - poza granicami OJCZYZNY

Mamy zaszczyt poinformować, że w stolicy Polski zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Batalionów Chłopskich. W skład Komitetu weszli byli żołnierze BCh, członkinie Ludowego Związku Kobiet i Zielonego Krzyża, działacze ruchu ludowego, przedstawiciele organizacji społecznych i samorządowych.

Pomnik będzie hołdem dla żołnierzy BCh, członkiń LZK i ZK oraz upamiętnieniem walki i męczeństwa wsi polskiej w II wojnie światowej - 1939 - 1945.

Polska w tych latach była jedynym spośród okupowanych krajów, w którym ruch ludowy powołał samodzielną formację zbrojną - Bataliony Chłopskie - do walki z okupantem o wolną, suwerenną, demokratyczną Polskę. Bataliony Chłopskie liczyły ponad 160 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy, dzielnie wspomaganych przez Ludowy Związek Kobiet i Zielony Krzyż.

Wieś była głównym zapleczem konspiracji niepodległościowej, zasilała różne formacje Polski Walczącej. Udzielała schronienia ludności wysiedlanej z miast, otaczała opieką ludzi, którzy jej potrzebowali, w tym także ludności żydowskiej chroniącej się przed zagładą. Ponad 60 tysięcy z nich zachowało życie między innymi dzięki pomocy mieszkańców wsi.

Ruch Ludowy, Bataliony Chłopskie, Ludowy Związek Kobiet, Zielony Krzyż, podjęły zdecydowaną walkę zbrojną z okupantem. Na szczególną uwagę zasługuje podjęcie walki w obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny. Ruch Ludowy współorganizował struktury Polskiego Państwa Podziemnego.

Za tę patriotyczną postawę wieś polska zapłaciła wysoką cenę:

wymordowano ponad 1 milion 300 tysięcy ludności wiejskiej, 817 wsi spacyfikowano i spalono, zniszczono i zrabowano niemal 50 procent mienia mieszkanców polskiej wsi.

Ten wkład walki i męczeństwa wsi polskiej upamiętniliśmy w postaci pomnika - Chłopskiej Piety i Drogi Krzyżowej w Michniowie w województwie Świętokrzyskim.

Informując o inicjatywie budowy Pomnika BCh w Warszawie, liczymy na upowszechnienie tej idei wśród Polonii i wsparcie naszego zamierzenia, między innymi poprzez zbiórkę środków pieniężnych na realizację tej patriotycznej budowli.

Środki pieniężne na ten cel prosimy przekazywać na konto:

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ II Oddział w Warszawie Nr rachunku: 20300016-301790-2706-11-2 /Pomnik BCh/

Czeki bankowe uprasza się wystawiać na "Społeczny Komitet Budowy pomnika Batalionów Chłopskich w Warszawie" i przesyłać je na adres Społecznego Komitetu: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4. Koperty prosimy zaopatrzyć nagłówkiem: ,,Pomnik Batalionów Chłopskich w Warszawie?.

Ofiarodawcy otrzymają równowartość wpłaconych kwot w postaci specjalnie wydawanych Cegiełek - Darów na budowę Pomnika BCh w Warszawie.

Przesyłając tę informację Społeczny Komitet Budowy Pomnika Batalionów Chłopskich w Warszawie zwraca się z usilną i serdeczną prośbą do wszystkich Polaków rozsianych na wszystkich kontynentach świata o życzliwe ustosunkowanie się do naszego apelu i jego finansowe wsparcie.

Tak jak w okresie II wojny światowej wszyscy Polacy na wszystkich frontach walczyli o suwerenną wolną i sprawiedliwą Ojczyznę, tak dziś budujmy wspólnymi siłami Pomnik, który po wsze czasy będzie upamiętniał heroiczną walkę w okresie II wojny światowej.

Z wyrazami głębokiego szacunku Generał Dywizji
Komendant Główny Batalionów Chłopskich
Szef I Oddziału Sztabu Komendy Głównej AK
Franciszek Kamiński

Warszawa, wrzesień 1999

NG 27 (463)