Poszukiwani s± ¶wiadkowie

Zwracam się z uprzejm± pro¶b± do Waszej organizacji oraz mediów polsko języcznych.

Do roku 1949 wraz z rodzicami Franciszkiem Sienkiewiczem oraz Genowef± Sienkiewicz z d. Daszkiewicz oraz rodzeństwem Mari± i Józefem mieszkali¶my w rodzinnym folwarku w m. Piotrowszczyzna k/Mejszagoły. W 1949r. z racji, że rodzice nie chcieli oddać gospodarstwa do kołchozu, nie zgodzili się przyj±ć radzieckiego obywatelstwa oraz czynnie przy naszej pomocy wspomagali polski ruch partyzancki, zostali wraz z dziećmi wywiezieni w marcu 1949 r. na Syberię. W czasie zesłania ojciec zmarł. Za¶ nasza mama powróciła z nami do kraju w 1955r.

Poszukujemy ¶wiadków, osób z ruchu partyzanckiego, którym rodzice udzielali schronienia, przechowywali broń oraz dostarczali aprowizacji i ukrywali przed sowietami i nacjonalistami litewskimi. St±d za po¶rednictwem Zwi±zku zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o udzielenie nam informacji jak można dotrzeć do ewentualnych ¶wiadków. Jest to dla nas bardzo ważna sprawa. Będziemy wdzięczni za informacje na w/w temat. Ewentualnie prosimy o podanie adresu archiwum. Choć pow±tpiewamy czy ¶lady decyzji NKWD o zsyłce mog± się znajdować w zasobach archiwalnych. Jedyn± pociech± jest fakt, że Rada Najwyższa Litwy w 1988 roku zrehabilitowała nasz± rodzinę.

Pozostajemy z wyrazami szacunku dla Zwi±zku i całej polskiej wspólnoty, której życzymy, aby jej znaczenie i rola na Litwie systematycznie wzrastała. Pozdrawiamy.

Z upoważnienia Marii Janik z d. Sienkiewicz, Józefa Sienkiewicza
Bohdan Sienkiewicz
ul. Przestrzenna 38 m6
50 - 534 Wrocław
Polska
Wrocław, 3 maja 2000 r.

Od redakcji: apelujemy o pomoc dla autora listu.

NG 27 (463)