Powstaje rozdmuchana i kosztowna
instytucja budżetowa

Kończący pracę rząd konserwatystów, realizując przyjętą w tym roku ustawę o bezpieczeństwie żeglugi, postanowił od początku roku przyszłego powołać instytucje budżetową - Litewską Administrację Bezpieczeństwa Żeglugi. Zatwierdzono również liczbę jej etatów - 150 osób.

Pod względem tego wskaźnika tworzona administracja może dorównywać średniemu ministerstwu kraju.

Przewiduje się, że utrzymywana z budżetu państwa i opłat portowych Litewska Administracja Bezpieczeństwa Żeglugi będzie przyjmowała lokalne i międzynarodowe akty prawne, związane z bezpieczeństwem żeglugi, zajmie się organizowaniem realizowania wymagań i zapewni nadzór państwowy nad ich wykonaniem.

Pełniącemu podobne funkcje Departamentowi Prawa Europejskiego, który zajmuje się uzgadnianiem narodowych aktów prawnych z prawem UE oraz udziela pomocy ministerstwom i kancelarii rządu w przygotowaniu aktów prawnych, parę lat temu zezwolono na zwiększenie liczby etatów z 13 do 24 osób.

Litewska Administracja Bezpieczeństwa Żeglugi zostanie utworzona po reorganizacji dyrekcji Kłajpedzkiego Portu Morskiego, z której ma być przekazana administracji część majątku, niezbędnego do zapewnienia jej funkcjonowania.

Co roku dyrekcja portu 10 proc. zebranych opłat powinna przeznaczać administracji, która je przeleje do dochodów budżetu państwowego jako własne dochody, otrzymane za świadczone usługi.

("Lietuvos rytas" z października 2000 r.)

NG 47 (483)