Ovidijus LUKOŠIUS

Machina biurokratyczna pożera
stolarzy i sprzątaczki

Kampanię redukcji urzędników w samorządzie przede wszystkim poczują zwykli robotnicy

Z pracy zwolnią dozorców

Pierwszymi ofiarami walki z biurokracją miejską staną się pracownicy muzeów, dozorcy, stolarze i hydraulicy.

Takie zawody dominują w przedstawionych przez jednostki samorządu m. Wilna propozycjach, dotyczących zmniejszenia aparatu zarządzania samorządu.

Wydział kultury fizycznej i sportu proponuje zredukować 10 etatów w szkołach sportowych miasta - zaleca się zwolnić z pracy dozorców, stolarzy, szatniarzy, hydraulików i elektryków.

Departament zdrowia i opieki społecznej samorządu stołecznego zaproponował, aby zwolnić z pracy jednego księgowego, stróża domu noclegowego i psychologa w pensjonacie w Fabianiszkach.

Wydział kultury i sztuki zaleca, aby zredukować po jednym etacie w podległych mu czterech instytucjach, mianowicie w muzeach A. Puszkina i B. Grincevičiute, jak też w Centrum Działalności Etnicznej i Wileńskim Ośrodku Rekreacyjnym.

("Lietuvos rytas" z 16 stycznia 2001 r.)

NG 3 (492)