Posiedzenie Rady ds. Współpracy
Międzyrządowej

5 lutego br. w hotelu "Villion" pod Wilnem, pod przewodnictwem premierów R. Paksasa i J. Buzka odbyło się VII posiedzenie Rady ds. Współpracy Rządów Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

Strony wysłuchały referatów narodowych koordynatorów i przedyskutowały tematy dotyczące współpracy obu krajów w dziedzinach ekonomiki, energetyki, transportu, obrony, służb granicznych, oświaty, nauki i kultury oraz w kwestii dotyczącej mniejszości narodowych.

Na konferencji prasowej premierzy z udziałem ministrów obrony L. Linkevičiusa i B. Komorowskiego uznali za najważniejsze, iż w wyniku spotkania ustalono potrzebę wybudowania do roku 2003 za kwotę 400 mln USD mostu energetycznego między Litwą i Polską, zawarto umowę w dziedzinie obronności oraz przewidziano wzmocnienie współpracy gospodarczej, jak też w dziedzinie edukacji i kultury.

Jak wynikało z wypowiedzi premiera J. Buzka strony dyskutowały również w kwestii dotyczącej mniejszości narodowych. Obecny na obradach przedstawiciel Litwinów z Polski oraz dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych R. Motuzas podnieśli problem rozmieszczenia w Sejnach strażnicy granicznej z 20 osobową załogą. Natomiast odnośnie problemów dotyczących Polaków na Litwie, zdaniem premiera J. Buzka, wszystkie one w zasadzie zostały rozwiązane, a w pozostającym do rozstrzygnięcia temacie - pisowni imion i nazwisk, do miesiąca września również zapadną decyzje. Premier nie nadmienił, czy sposób rozwiązania będzie konsultowany z tymi, kogo on dotyczy - polskim społeczeństwem na Litwie, czy też nie.

Polacy z Litwy nie byli reprezentowani w czasie spotkania.

Na zdjęciu: B. Komorowski, J. Buzek, R. Paksas.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 5 (494)