Rita GRUMADAITË

Mapy powiatów kreśli się od nowa

Za najbardziej realny uważany jest model pięciu powiatów zamiast obecnych dziesięciu.

Bez zmiany ustalonych obecnie granic samorządów zostałyby ukształtowane większe powiaty wileński, kowieński, kłajpedzki, poniewieski i szawelski z jednoczesnym zniesieniem powiatów olickiego, mariampolskiego, taurożańskiego, telszewskiego i uciańskiego.

Zasada pięciu powiatów wspomniana jest w programie obecnego rządu koalicyjnego.

Inna wersja jest taka, że zostaną anulowane obecne powiaty i utworzone cztery lub pięć regionów - jednostek administracyjnych, mających swoiste przeznaczenie socjalno-ekonomiczne w gospodarce Litwy.

Region południowo-wschodni, który utworzyłyby ziemie wileńska, wiłkomierska, uciańska, święciańska i olicka, cechuje skoncentrowany i rozwijający się przemysł, słabe rolnictwo, wielkie kontrasty społeczno-demograficzne.

Region środkowy - ziemie kowieńska, mariampolska i jurborska, które stanowiły jądro państwa w okresie międzywojennym, wyróżnia się rozwiniętym przemysłem i silnym rolnictwem, stabilnością demograficzną.

Region zachodni - ziemie kłajpedzka, telszewska, taurożańska, rosieńska i możejska - uważany jest za terytorium najszybciej rozwijające się pod względem gospodarczym, którego pomyślność kojarzona jest z tranzytem i rozszerzaniem działalności portu w Kłajpedzie.

Region północny, na który złożyłyby się ziemie szawelska, poniewieska i birżańska, borykający się z problemami objętego stagnacją przemysłu, nastawia się na tranzyt i przygraniczne więzi gospodarcze.

Może być jeszcze wyodrębniony piąty region wileński, którego potencjał przemysłowy i inwestycyjny miałby zrekompensować upadek gospodarczy Wileńszczyzny.

Trzecia propozycja zreorganizowania powiatów zgodnie z cechami etnokulturowymi (Dzukija, Suvalkija, Auksztota, Żmudź) jest oceniana najbardziej sceptycznie.

Reformę administracyjną zamierza się zrealizować w ciągu trzech lat.

W ubiegłym tygodniu koncepcję reformy administracyjnej kraju i ewentualne jej warianty przedstawiono członkom rządowego komitetu strategicznego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ciągu dwóch tygodni powinno opracować projekt podziału funkcji między samorządami i jednostkami terytorialno-administracyjnymi.

Powołana grupa robocza ma przygotować ostateczny wariant reorganizacji kraju i przedstawić do rozpatrzenia Sejmowi oraz mieszkańcom Litwy, których głos może mieć wpływ na reformę.

("Lietuvos rytas" z 19 02 2001 r.)

NG 8 (497)