Maria B. Piechowiak - Topolska

Z prac Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią
"WILNO W LONDYNIE"
DZIEJE UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO
NA EMIGRACJI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Autorka publikacji doc. dr hab. Maria Barbara Topolska jest pracownikiem naukowym Zakładu Badań Narodowościowych PAN w Poznaniu. Udział w działalności Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią bierze od chwili jej powołania.


Celem tej konferencji, a i następnych, jak sądzę, jest szczytny zamiar zapełniania luk badawczych w dziejach nauki polskiej na obczyźnie. Moim zamiarem jest przedstawienie działalności profesorów i wychowanków Uniwersytetu Stefana Batorego w Londynie, a przede wszystkim zebranie dotychczasowych wyników poszukiwań źródłowych.

Z powodu ciągle jeszcze zbyt małej liczby oraz niezbyt pogłębionych badań nad placówkami nauki i oświaty polskiej za granicą, przedstawiam "Społeczność Akademicką" USB w Londynie w latach 1947-1987. Do tej pory wiadomości o niej były skąpe i rozdzielne. Większość faktów i osiągnięć nie jest znana, nawet pośród polskich uchodźców na Zachodzie1. Istotna jest również informacja dla Polaków w kraju, z których nieliczni zetknęli się z dorobkiem uczonych wileńskich na obczyźnie po 1945 r. Na uwagę więc zasługuje długotrwałe istnienie tej społeczności, jej rola w utrwalaniu tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i wileńskiej uczelni, zorganizowanie powszechnego uniwersytetu (1947-1953), a następnie kolejnych już tylko uroczystych inauguracji akademickich z wykładami w latach 1953-1981. Przez okres 40 lat środowisko organizowało ponadto życie społeczne i towarzyskie uchodźców z ziem północno-wschodnich RP oraz ich przyjaciół i zwolenników2. Z początku klub liczył ok. 80 osób, zaś w 1970 r. około 30.

W świadomości badaczy polskiej emigracji "Społeczność" stała się stowarzyszeniem raczej zawodowym i naukowym. Z tą funkcją nie łączono ani wykładów, ani też jej obfitej akcji wydawniczej w Londynie, przede wszystkim zaś uzyskania przez jej członków unikalnego i godnego miejsca w dziejach nauki polskiej.

W pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia w Londynie, nowa na mapie nauki i oświaty placówka pełniła rolę wszechnicy wileńskiej, kontynuatorki zlikwidowanej przez Rosjan "Alma Mater ". Wykładali w niej najwięksi profesorowie ze wspaniałego, europejskiego (do momentu tragicznego 17 września 1939 r.) Uniwersytetu Wileńskiego. Tylko w ciągu pierwszych 13 miesięcy,15 powszechnych wykładów na poziomie uniwersyteckim w Londynie zgromadziło 700 słuchaczy W pierwszym półroczu 1952 r. odbyło się 15 wykładów z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Ze względu na kurczenie się grona założycieli z pierwszego pokolenia wszechnicy w Londynie, drugie dziesięciolecie, w latach sześćdziesiątych, także i wskutek konkurencji humanistycznego wydziału PUNO, stało się w większym stopniu manifestacją życia społecznego i towarzyskiego, choć wykłady inauguracyjne "Społeczności" cieszyły się dużą frekwencją. W trzecim dziesięcioleciu ożywiła się działalność wydawnicza,zaś w ostatnim, w latach osiemdziesiątych, została uczczona rocznica 400-lecia Uniwersytetu Wileńskiego.

W momencie powstawania tej instytucji w 1947 r. w Londynie, wielu jej członków żyło w rozproszeniu. Stworzyli oni polskie placówki naukowe, jak np. w 1945 r. Instytut Polski w Bejrucie, dzieło prof. Stanisława Kościałkowskiego (1881-1960) , w oparciu o zbiory i osiągnięcia istniejącego w 1942 r. Towarzystwa Studiów Irańskich w Teheranie, dzieło prof. Wiktora Sukiennickiego (1901-1983). Sam księgozbiór tego Towarzystwa liczył ok. 4 000 druków3. Wydawnictwo "Teki Bejruckie" (1949, 2 zeszyty) zawierało odczyty, miscellanea i rysunki prof. Ferdynanda Ruszczyca (twórcy i dziekana Wydziału Sztuk Pięknych USB w Wilnie od 1919 r.) . Karta tytułowa nawiązywała do wydawnictwa sprzed 100 lat pt. "Teki Wileńskie". W 1943 r. w Rzymie ks. prof. Walerian Meysztowicz (1893-1982) opracował i wydał XI oraz XII-XIII zeszyt (1944,1947) - kontynuację wydawnictwa Wydziału Teologicznego Wileńskiego sprzed wojny, który zawierał serię dokumentów z archiwum watykańskiego dotyczących Polski.

Przed laty korzystałam w Polsce z prac byłych profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wydawanych po wojnie w Londynie. Choć zdekompletowane, były dostępne dla badań naukowych w naszych bibliotekach uniwersyteckich oraz specjalistycznych w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie. Od końca lat siedemdziesiątych korzystałam z prac tych uczonych (wydanych przed wojną i na emigracji) w trakcie mojej pracy nad dziejami książki oraz jej czytelnikami w Wielkim Księstwie Litewskim. Pośród wielu opracowań pióra Władysława Wielhorskiego (1885-1967) i S. Kościałkowskiego, wyróżnia się rzadko spotykane w bibliotekach sześć tomów pisma "Alma Mater Vilnensis" (Londyn 1949-1973). Biblioteka Kórnicka PAN w Poznaniu posiada wszystkie numery tego pisma, za wyjątkiem unikalnego zeszytu 3 (15) -wykładów z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, wygłoszonych przez 8 byłych profesorów i wychowanków USB oraz 4 innych wykładowców. W słowie wstępnym do 3 tomu "Alma Mater" (Londyn 1953), prof. W. Wielhorski, przykład polityka nie kierującego się racjami politycznymi w swej twórczości, napisał o fenomenie "niespotykanego..., nawskroś swoistego doświadczenia życia zbiorowego" w Wielkim Księstwie, nie wykorzystanego, mimo obszernej literatury przedmiotu "przez mężów stanu, prawników, psychologów, moralistów, chociaż jest to kopalnia wiedzy, szczególnie w dziedzinie ustroju państwowego i ustroju duchowego obywateli". Podkreślał on również (nieznany w świadomości społecznej do dziś), fenomen różnorodności wyznań, narodowości, języków, a także "nie uszczuploną we wszystkich dziedzinach aż do 1773 r " samodzielność Wielkiego Księstwa 5.

Rozprawy wychowanków Uniwersytetu Stefana Batorego z dziejów ziem wschodnich Rzeczypospolitej od końca XV w. są wszechstronne i obiektywne. Omawiali w nich cechy charakterystyczne Rzeczypospolitej wielu, nie tylko Dwojga Narodów i jej tradycje polityczne, etniczne i kulturalne, szczególnie zaś jej wkład do kultury europejskiej. Przed wojną W. Wielhorski był dyrektorem Szkoły Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie i docentem USB. W okresie międzywojennym najbardziej zasłużył się w akcji uzasadniania nie uznawanej w Lidze Narodów "nationalité éthnique". A takie właśnie poczucie tożsamości, w odróżnieniu od uznawanej narodowości politycznej, charakteryzowało Polaków, spolonizowanych autochtonów oraz rdzennych Litwinów i Białorusinów z ich ojczyzny-Litwy. Litwa w XIX i początku XX w. nadal oznaczała całość ziem litewsko-białoruskich dla większości jej mieszkańców. Cenne rozprawy twórców "Społeczności", publikowane w Londynie, przedstawiały różne aspekty wzajemnego współżycia Polaków, Litwinów i Białorusinów, analizując cechy wspólne i rozdzielne w okresie od średniowiecza do dziejów najnowszych.

Tytuł wydawanego w Londynie pisma "Alma Mater Vilnensis" przypomniał zarówno utraconą w 1939 r. uczelnię, jak również wydawane w latach 1922-1932 pismo Zrzeszenia Kół Naukowych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jeśli nawet nakład następnych zeszytów "Alma Mater Vilnensis" w Londynie był mniejszy od pierwszego z 1949 r. (1000 egzemplarzy), to i tak chwała wydawcom i autorom, ponieważ było to wówczas jedyne na świecie polskie wydawnictwo, podtrzymujące tradycję badania ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Podtrzymywało również na duchu wszystkich zainteresowanych takimi badaniami w Polsce. Dla ich uczniów w PRL, do których się również zaliczam, stało się świadectwem ciągłości tradycji naukowej, zaniechanej w okresie powojennym.

W latach 1960-1967 seniorem Rady "Społeczności Akademickiej" USB była Cezaria Baudouin de Courtenay Jędrzejewiczowa (1885-1967), po niej ks. prof. W. Meysztowicz z Rzymu. Corocznie odbywały się wykłady inauguracyjne, lecz ich działalność ograniczała się tylko do symbolicznej inauguracji roku akademickiego. Ożywienie działalności przypadło na obchody 400-lecia USB (inauguracja 20 października 1978 r.). W 1977 r. członkiem Rady został Aleksander Blum (1908-1966), który w 1939 r. ukończył historię na USB, znany w środowisku brytyjskim rusycysta oraz założyciel Seminarium Kultury Polskiej, Ealing High Education College w Londynie. Przygotował tam m.in. cykl wykładów z przeźroczami pt. Wilno wczoraj i dziś oraz Uniwersytet Wileński 1579 i 1979. Rocznica 400-lecia uczelni została upamiętniona w wielu środowiskach kresowych w Wielkiej Brytanii, a również w Kanadzie (Koło Związku Ziem Wschodnich RP). W październiku 1977 r. zostało stworzone w Londynie Koło Wilnian, które przejęło część obowiązków w związku z tymi obchodami, jak i 600-lecia chrztu Litwy w 1987 r. oraz 60-tej rocznicy koronacji Matki Boskiej Ostrobramskiej. W 1992 r. ogłosiłam w "Dzienniku Polskim" w Londynie (2 i 3 kwietnia 1992 r.) dwa artykuły: Litwa Polska. Krajobraz po odzyskaniu niepodległości oraz Litwini-Polacy. Przyjaźń czy konflikt w stosunku dziejowym, przyjęte z zainteresowaniem. Prof. A. Blum zaprosił mnie do wygłoszenia w sali Polskiego Ośrodka Katolickiego na Ealingu wykładu wiosną 1993 r., a także, za pośrednictwem prof. Alicji Moskalowej, na dwa wykłady kursowe na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Nie wiedziałam wówczas, iż po zakończeniu w 1987 r. działań "Społeczności Akademickiej" USB w Londynie, wraz z inż. Zbigniewem Siemaszko i prof. A. Blumem włączono mnie do wykładów z tego cyklu.

Statut powstałej w 1947 r. "Społeczności" (jego autorem był również jej kronikarz, Bohdan Podoski,1894-1986), zwrócił uwagę na fakt o znaczeniu fundamentalnym. W statucie wspomniano, iż nie mogą należeć do "Społeczności Akademickiej" USB w Londynie byli profesorowie, którzy zdecydowali się na powrót do Kraju. Składała się ona więc z członków, "przebywających poza obszarem kontrolowanym przez ZSRR i nie uznających narzuconego Polsce ustroju, czyniącego z niej wasala wschodniego sąsiada6 ".

Przypadkiem jedynie natrafiłam na wzmiankę w Gawędach wileńskich Jana Niedziałkowskiego, w piśmie "Lwów i Wilnio", z 30 marca 1947 r., pod red. Cata Mackiewicza (pismo przestało wychodzić w listopadzie 1950 r.), powiadamiającą czytelników w Wielkiej Brytanii, iż kolonie Wilnian istniały w Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku i wreszcie na tzw. ziemiach odzyskanych. Żyli w wielkim niedostatku i pismo uzyskało adresy potrzebujących pomocy. Poszukując materiału do referatu w Londynie natknęłam się również na wypowiedź znanej i cenionej pisarki Zofii Bohdanowiczowej, która wyraziła to, co inni zapewne skrywali w myślach: "Społeczność Akademicka obejmuje wszystkich rozsianych po świecie żyjących jeszcze profesorów, docentów, pracowników i wychowanków Uniwersytetu Stefana Batorego oraz ludzi, którzy związani duchowo z Wilnem przyczyniają się do chwały miasta i jego wszechnicy(...) ma to coś z powszechności kościoła(...) obejmuje całą ziemię, (...),gdzie są pracujący ludzie z USR, tam jest USB"7.

Symboliczna działalność tej uczelni, organizowana przez Radę "Społeczności Akademickiej" USB w Londynie przejawiała się w "Inauguracjach Październikowych" w latach 1947-1987, kilkudziesięciu wykładach publicznych oraz tyluż publikacjach naukowych. Najtrwalsze echo "Wilna w Londynie" to Studium Malarstwa Sztalugowego prof. Mariana Bohusza Szyszki (1901-1995) , które powstało w Rzymie w 1945 r8. Od 1949 r. przeniesione do Wielkiej Brytanii, pod egidą Rady "Społeczności Akademickiej" USB, liczyło w latach 1954/1955 - 52 słuchaczy w tym 18 cudzoziemców, zaś w latach 1957/ 1958 - 48 studentów, w tym 20 cudzoziemców9. Dopiero w 1983 r., jako jeden z wydziałów weszło w skład Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Ukoronowaniem działalności Rady "Społeczności" był cykl 15 wykładów, poświęconych Wielkiemu Księstwu Litewskiemu (od stycznia 1952 do 9 czerwca 1952r.), opublikowany w pokaźnym tomie trzecim "Alma Mater Vilnensis" (Londyn 1953).

Od 1941 r. w Londynie spotykało się grono byłych uczniów i profesorów tej uczelni.Stopniowo tworzono koła w Londynie, a także koła w innych krajach: Włoszech, Francji, Belgii, Kanadzie, Argentynie, Brazylii, krajach Bliskiego Wschodu. Już 26 sierpnia 1947 r. odbyła się inauguracja, poświęcona wileńskiej uczelni, lecz dopiero na kolejnej inauguracji 24 października 1948 r. uchwalono statut "Społeczności" i wybrano władze10. Na inauguracji 31 października 1949 r. prof. S. Kościałkowski wygłosił referat pt. Dwie likwidacje, dwie tułaczki. Prof. W Sukiennicki powiedział: "skoro tam w kraju nie mają możności swobodnego ujawniania swych myśli i uczuć, obowiązkiem naszym, przebywających w wolnym świecie jest tę prawdę ujawnić11".

Czy jednak ta problematyka cieszyła się powodzeniem wśród młodzieży na uchodźstwie? Z informacji prasowych i obserwacji byłych uczestników wynika, iż początkowo nie. Relacja z inauguracji w 1949 r. wskazuje, iż zgromadziła ona kilkaset osób, ale nie było młodzieży12. Z programu inauguracji 24 października 1948 r. wynika, że musiało być sporo przyjezdnych, skoro uroczystość wraz z zebraniem "Społeczności" trwała cały dzień13.

Według statutu Rady "Społeczności Akademickiej" USB, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie nie został zlikwidowany pod względem prawnym. Jego dziejopis B. Podoski traktuje jako dzieje na emigracji, jako przedłużenie żywota uczelni14. Według zestawienia w "Alma Mater Vilnensis" z 1949 r., niepełnego, jak to zostało przez autorów określone, 87 profesorów i zastępców profesorów oraz docenci "repatriowani na zachód". To określenie oznaczało również Polskę. Stanowili oni ok. 65% ogółu. Pośród nich znalazło się 8 księży profesorów (3 z nich zostało biskupami: łódzkim, łomżyńskim, podlaskim, trzech zamieszkało w Białymstoku i dwóch w Warszawie). Tylko 16 profesorów zamieszkało na zachodzie Europy i w świecie, 32 zginęło i zmarło w czasie wojny15. W Toruniu osiedliło się 22 samodzielnych pracowników różnych specjalności z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, w Łodzi - aż 17, w Poznaniu - 9, w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie po pięciu, w Lublinie trzech. Pośród nich znajdowali się wychowawcy i wykładowcy historii, jak prof. Stanisław Zajączkowski (1890-1977) w Łodzi; profesorowie Henryk Lowmiański (1898-1984) i Stanisław Helsztyński (anglista) oraz prof. ekonomiki rolnictwa Witold Staniewicz (1888-1968) w Poznaniu; z literatury polskiej - prof. Konrad Górski (1895-1990) w Toruniu; językoznawstwa indoeuropejskiego - prof. Jan Szczepan Otrębski (1889-1971); filologii klasycznej prof. Stefan Srebrny (1890-1926) i historii sztuki prof. Marian Morelowski (1884-1963) w Łodzi; dawnego prawa polskiego i litewskiego - prof. Seweryn Wysłouch (1900-1968) we Wrocławiu.

W 1948 r. z Oxfordu powrócił do kraju prof. Jan Adamus (1896 - 1962), współpracownik rektora i kierownika katedry prawa prof. dr Stefana Ehrenkreutza (1880-1945), który zmarł w więzieniu po aresztowaniu przez władze sowieckie.

Tak więc ukazanie emigrantom i światu, iż uczelnia żyje nadal, przypadło w udziale Radzie "Społeczności Akademickiej" USB w Londynie. Od 24 października 1948 r. do 31 października 1949 r. Rada zorganizowała 15 wykładów powszechnych. Uczestniczyło w nich przeszło 700 osób16. Inaugurację roku akademickiego w 1949r. obchodzono pod trzema auspicjami: 370 lat od przekształcenia Collegium SJ w Akademię, 200 lat od wskrzeszenia uczelni w 1919 r. i 10 lat od raptownego przerwania jej działalności przez władze sowieckie. Odnotowała to obszernie polska prasa na emigracji17.

Wznowienie uczelni na zasadach wolnej wszechnicy było manifestacją patriotyczną i wielkim osiągnięciem, zważywszy na niewielkie możliwości odtworzenia warsztatu badawczego jej wykładowców i badaczy, brak książek, utratę bibliotek oraz materiałów archiwalnych. Było też charakterystycznym zjawiskiem świadczącym o nieugiętej postawie londyńskiego ośrodka niepodległościowego po układach jałtańskich i zmianach politycznych na mapie Europy środkowo-wschodniej. Świadczy o tym wypowiedź A. Bogusławskiego, autora cyklu pt. Wieczory Londyńskie w ?Dzienniku Polskim? w Londynie (z 10 listopada 1950 r.). Jego zdaniem czwarta inauguracja jest ciągłym protestem przeciw przemocy, która przerwała pracę zespołową i wspólny wysiłek. W prasie polskiej na obczyźnie ukazywały się omówienia kolejnych inauguracji w obecności władz RP na uchodźstwie i kolejnych tomów "Alma Mater Vilnensis18".

Pierwsza inauguracja odbyła się 26 października 1947 r., tak jak i następne w obecności władz RP na uchodźstwie. Prezydent RP na uchodźstwie w Londynie w 1940 r. wydał dekret o utworzeniu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Do 1962 r. do momentu włączenia uczelni technicznej - RAST-u, działał jednak tylko wydział historii oraz filologii polskiej. Wykładowcami PUNO byli profesorowie i docenci ze "Społeczności Akademickiej" Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, zaś w 1983 r. do PUNO przeniosło się Studium Malarstwa Sztalugowego. Warto wspomnieć, iż dwaj wielcy uczeni, W. Wielhorski oraz S. Kościałkowski, pomogli członkom Koła Kijowian w wydaniu pierwszego tomu Pamiętnika Kijowskiego w Londynie (w latach 1959-1966 ukazały się trzy tomy)19.

Ambitne zadanie, jakim było odtworzenie uczelni wileńskiej w Londynie, uniwersytetu "celowo zagubionego dziś w Polsce", "kilkuwydziałowej wolnej wyższej uczelni dla Polaków w diasporze"20, po dwóch latach wykładów powszechnych i działania na jego rzecz Rady "Społeczności" oraz Klubu, ciągle było w sferze planów. Nadal jednak inauguracja ściągała tłumy do "Ogniska", o czym świadczy sprawozdanie z inauguracji w 1962 r.21.

Ze sprawozdań Rady "Społeczności" w dalszych latach jej działalności wynika, iż największą pomocą był dla niej fundusz wydawniczy utworzony z darowizn. Do wydania zeszytu czwartego "Alma Mater" przyczynili się Franciszek Grey i mgr Mateusz G. Grabowski.

Według dwóch dziejopisów "Społeczności Akademickiej" w Londynie B. Podoskiego i A. Bluma, ostatni wykład inauguracyjny w 1981 r. wygłosił Zbigniew Z. S. Siemaszko 22. Znacznie wcześniej, gdyż w 1965 r. o działalności "Społeczności" wypowiedział się prof. Marian Bohusz-Szyszko 23. Członkowie ostatniego Prezydium: S. Swianiewicz - senior (1899-1997), M. Bohusz-Szyszko - prezes, H. Sukiennicka, K. Domaniewska - Sobczak, W. Grabińska, A. Blum i H. Ambergowa, podpisali akt likwidacji Stowarzyszenia w dniu 3 kwietnia 1987 r. Dzięki zapobiegliwości uczonych, założycieli "Wilna w Londynie" i ich niezmordowanej wydawniczej działalności, można odtworzyć dzieje placówki. Nie są pełne, toteż warto odszukać archiwum skarbnika oraz administratora wydawnictw A. Urbańskiego (1899 - 1985), czy archiwa kolejnych sekretarzy.

Według A. Bluma "piękna idea Społeczności Akademickiej odrodzi się nad Wilią" (...) kiedy młodzi już ludzie Polacy i Litwini dojrzeją i dogadają się do tego, żeby żyć jak bracia, bo tędy prowadzi droga do wolności24".. To być może tłumaczy ogromny wysiłek wszystkich towarzystw kresowych, zwłaszcza w polskim Londynie na rzecz Polskiego Uniwersytetu w Wilnie. Najwięcej uczyniło w tym celu Towarzystwo tego Uniwersytetu w Wilnie, którego pierwszym prezesem był Walery Choroszewski (ur. w 1922 r., minister informacji w ostatnim rządzie RP na uchodźstwie).

"Społeczność Akademicka" USB, jak na szczupły i ofiarny zespół jej członków, dokonała rzeczy niezwykłej. Było to około kilkadziesiąt wykładów akademickich, a także, według wyliczeń B. Podoskiego, aż 3 000 stron druku wydawnictw. Jeśli dodać znalezione jeszcze przeze mnie, a i tak nie są to wszystkie druki, było to ponad 4 000 stron. Prawdopodobnie dorobek Studium Malarstwa Sztalugowego liczył ok.1000 stron druku. Wychowało ono 102 malarzy, w tej liczbie 76 Polaków.

(Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią. Prace naukowe, tom 3, Gorzów Wlkp., 2000)


Przypisy

1. B. Podoski, Dzieje Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, rkps 86 w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. W. Sikorskiego w Londynie, kolekcja A. Bluma.

2. Słynne były uroczystości "Kaziuków" - 4 marca. Np. Wileńska Brygada Piechoty "Żubrów" zorganizowała w Modenie pokaz wileńskich strojów i wypieków. W Charkiewicz, Wilno w Modenie (Włochy). O kulcieśw. Kazimierza, w: Wileńszczyzna. Oprac. E. Królikowski. Rzym 1946, s. 139-141.
3. W latach 1946-1949 Instytut prowadził 2-letnie Studia Polonistyczne na poziomie uniwersyteckim, jedyną humanistyczną polską uczelnię wyższą na emigracji. Był kurs handlowy, szkoła malarstwa i rysunku oraz kurs drukarski. Tamże, z.l,1949, s. 15-17.
4. Tamże, s.19.
5. W. Wielhorski, Słowo wstępne, "Alma Mater Vilnensis", z. 3, s. 18.
6. Statut Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego, z.1, s. 10.
7. Z. Bohdanowiczowa, "Alma Mater Vilnensis. "Życie", Londyn 9lipca 1950, s. 3.
8. Tylko ono zostało odnotowane w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Por. T. Radzik, Społeczność polska w Wielkiej Brytanii 1945-1990, w: Polonia w Europie. Praca zbiorowa pod red. B. Szydłowskiej - Ceglowej. Poznań 1992, s. 435; Według B.O. Jeżewskiego Studium weszło do Społeczności Akademickiej w 1950 r. (VI Rocznik Polonii,1956-57, Londyn, s. 47). Pierwsze 9 dyplomów otrzymali słuchacze w 1955 r. ?Alma Mater?, z. IV. Londyn 1956, s.10.
9. "Alma Mater Vilnensis", T 5, Londyn 1958, s.10.
10. Istotnym punktem statutu było podkreślenie wysiłków na rzecz odtworzenia działalności uczelni na emigracji i jej wznowienia "z chwilą odzyskania przez Wilno wolności." Na mocy statutu powstał Klub Społeczności Akademickiej w Wielkiej Brytanii. Fundusze Społeczności miały pochodzić z wpłat klubów, dobrowolnych dotacji, z wydawnictw oraz imprez dochodowych. Tamże, z. 1, 1949, s. 8-11.
11. Tamże, s. 14.
12. "Inauguracja październikowa", "Lwów i Wilno", nr 143,1949, s. 2, w: Uniwersytet Wileńskiżyje nadal. "Tygodnik Ilustrowany", Londyn, R 1, nr 25, 30 październik 1949.
13. Tamże, nr 88,17 października 1948. s. 4.
14. B. Podoski, Dzieje Społeczności..., s. 13. Jak wynika z danych z z. 1 "Alma Mater Vilnensis" (Londyn 1949, s. 84 i nn.), w roku akademickim 1939/40 USB posiadał siedem wydziałów i 98 katedr; 84 profesorów, 39 docentów i zastępców profesorów, 245 asystentów i adiunktów, 3110 studentów, 104 zakłady naukowe, w tym nowoczesne kliniki, kilkadziesiąt budynków. Biblioteka Uniwersytecka liczyła ok. 500 000 tomów, pracownicy ogłosili 7 500 publikacji w języku polskim i językach obcych. Ogółem było immatrykulowanych 14 033 studentów, wydano 778 doktorskich dyplomów i 4 619 magisterskich.
15. Z grona wykładowców i kierowników katedr tylko z Wydziału I Humanistycznego: dr Janusz Iwaszkiewicz został zamordowany przez Niemców; Ryszard Mienicki, HenrykŁowmiański, Stanisław Zajączkowski zostali przymusowo skierowani do Polski, gdzie pracowali po wojnie na uczelniach w Toruniu,Łodzi i w Poznaniu.; prof .Stanisław Kościałkowski aresztowany w 1941 r. deportowany do obozu pracy, w 1942 r. po układach Sikorski - Majski znalazł się w Anglii. Trzech pozostałych kierowników katedr Wydziału Humanistycznego (prof. Ludwik Chmaj, Stanisław Cywiński, HenrykAnders) zginęło w czasie wojny; 4 znalazło się na emigracji, 9 nauczało w kraju; podobnie 9 kierowników katedr Wydziału Teologicznego, tylko jeden ks. prof. Walerian Meysztowicz przy stolicy Apostolskiej w Rzymie. Spośród innych wydziałów 23 zmarło tragicznie w czasach okupacji, 66 znalazło się na uczelniach w Polsce, w większości w Toruniu,Łodzi, Poznaniu, najmniej w Krakowie, a tylko 3 w Warszawie,10 tylko na Zachodzie (por. notki biograficzne), "Alma Mater Vilnensis", z.1,1949, cz. IV, Skład Uniwersytetu Stefana Batorego i późniejsze losy profesorów, s. 109-121.
16. B. Podoski, jako przewodniczący Rady "Społeczności" w sprawozdaniu wygłoszonym w czasie inauguracji akademickiej w dniu 28 października 1955 r. w Londynie, wspomniał również o zorganizowaniu w 1954/55 r. akademickim wykładów, głównie z dziedziny historii kultury na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego (głównie W. Wielhorski i M. Bohusz-Szyszko), które zgromadziły około 70 słuchaczy.Tamże, z. IV, Londyn 1956, s. 10.
17. Np. "Gazeta Niedzielna",13 listopada 1949 r.
18. Jak np. z.1 "Kultury", Paryż, nr 9, wrzesień 1950; w "Dzienniku Polskim" (Londyn 24 lipca 1950, pt. Hołd Wszechnicy Stefana Batorego. Pamiątkowe Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego), iż wydawnictwo "wiadczy o nieprzerwanej pracy uniwersytetu w sensie angielskich tradycji akademickich. Polski sens jest bardzo wymowny.Żadna burza dziejowa i kataklizm nie zakończy ciągłego procesu historycznego, procesu naturalnego, ciągle odnawiającego się,świadczącego o zwycięstwie ducha, o zwycięstwie kultury. Zwycięstwo prawdy jest zapewnione, jeśli nie dziś to jutro.To zwycięstwo należy do uniwersytetu, który ma imię Wilno"
19. S. Kościałkowski był autorem błyskotliwego wstępu, W. Wielhorski autorem pracy, dziś aktualnej pt. Ziemie ukrainne Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zaś W. Kwiatkowski, Unia hadziackaźródłem do zgłębienia psychiki dwóch narodów: polskiego i ukraińskiego. "Pamiętnik Kijowski", t.1, Londyn 1959.
20. Jak wyraził się B.Podoski na inauguracji w 1955 r., "Alma Mater...", z.4., s.14.
21. Wykład inauguracyjny o specyfice widzenia u ludzi i zwierząt wygłosił prof. J. Kruszyński, prof. medycyny w Liverpoolu, a M. Bohusz-Szyszko wręczył 3 dyplomy: dwa Brytyjkom i jeden Zygmuntowi Kłosowi, którego wystawa obrazów towarzyszyła inauguracji.
22. A. Blum, Społeczność Akademicka USB. "Dziennik Polski",19 października 1987 r., s. 3.
23. M. Bohusz-Szyszko, Społeczność Akademicka Uniwersytetu Stefana Batorego. Biuletyn Wewnętrzno - Organizacyjny Polskich Profesorów i Wykładowców Szkół Akademickich na Obczyźnie. R. III, listopad 1965, nr 5, s. 2 - 5. Podkreśla on barwną i urozmaiconą działalność Klubu Towarzyskiego, dzięki Aleksandrze Małuskiej i Halinie Sukiennickiej. Stanowiła ona uzupełnienie działalności wykładowo - odczytowej oraz wydawniczej.
24. Tamże, s. 3.

NG 25 (514)