Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel

W miniony czwartek, w Awiżeńskiej Szkole Średniej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, przeprowadzonego pośród polskich szkół średnich na Litwie pt. "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel", wyniki którego jeszcze raz dowodzą, że polskie dziecko dorastające i uczące się w sprzyjającej atmosferze języka ojczystego, ma więcej szans dostania się na wyższe studia, niż gdyby się uczyło w języku obcym. Znajomość języków, kultury polskiej i litewskiej znacznie poszerza szanse i przestrzeń życiową dla polskiej młodzieży, której przystoi żyć w jednoczącej się Europie.

Rewelacją tegorocznych egzaminów i niezbitym dowodem na rzecz aktualnego sposobu nauczania w polskiej szkole na Litwie, są między innymi wyniki z języka litewskiego, egzamin z którego absolwenci szkół polskich złożyli znacznie lepiej niż zrobili to ich rówieśnicy ze szkół litewskich. Natomiast polskie dzieci, których rodzice skierowali na naukę do szkół litewskich, ten egzamin np. w rejonie solecznickim gremialnie "obleli", w związku z czym nie mają szans zdobycia wyższego wykształcenia.

Wyniki, jakie osiągają polskie szkoły, są bez wątpienia przede wszystkim skutkiem znacznego wysiłku i woli dyrekcji i nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania. Duże znaczenie ma też stałe doskonalenie wiedzy i sposobów nauczania poprzez udział nauczycieli we wszelkiego rodzaju kursach i szkoleniach, organizowanych na Litwie i w Polsce.

Najlepszymi szkołami z polskim językiem nauczania zostały przyznane: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Szkoła Średnia w Landwarowie, Szkoła Średnia w Awiżeniach oraz Szkoła Średnia im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Wyróżniono również szkoły średnie im. J.I. Kraszewskiego, im. Sz. Konarskiego, im. Wł. Syrokomli, szkoły w Ejszyszkach, w Butrymańcach, w Połukniu, w Ciechanowiszkach, w Niemenczynie, Rudominie i Podbrodziu.

Za najlepszych polonistów uznano Ludmiłę Siekacką z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Bronisławę Borowik z Awiżeńskiej Szkoły Średniej, Annę Gulbinowicz ze Szkoły im. Sz. Konarskiego oraz Teresę Wincełowicz ze Szkoły im. Jana Pawła II.

Najlepszymi matematykami zostali Czesław Dawidowicz, dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Wojciech Kryłowicz z Niemenczyna, Eugenia Pietrowiczowa z Gimnazjum im. A. Mickiewicza oraz Janina Podwińska ze Szkoły im. J.I. Kraszewskiego.

Za najlepszych lituanistów uznano Danute Kolesnikową z Gimnazjum im. A. Mickiewicza, Kęstutisa Tračiakauskasa ze Szkoły im. Wł. Syrokomli, Juzë Lukođevičienë z Niemenczyna oraz Aldonę Trepiakienë z Awiżeń.

Za wyróżniających się przedmiotowców zostali uznani: Krystyna Szadziun - nauczycielka języka niemieckiego z Niemieża, Ryszard Sudujko - nauczyciel fizyki z Niemenczyna, Jerzy Perwejnis - nauczyciel historii ze Szkoły Śr. im. Wł. Syrokomli oraz Danuta Mereikienë - nauczycielka chemii Szkoły Śr. im. J. Śniadeckiego.

W uroczystościach udział wzięli: Konsul Generalny RP w Wilnie prof. Mieczysław Jackiewicz, wiceminister oświaty i nauki Jan Dzilbo, władze samorządowe, przedstawiciele "Macierzy Szkolnej" i innych polskich organizacji społecznych, goście z Białegostoku, którzy przekazali zwycięzcom serdeczne pozdrowienia i dary.

* * *

Miła uroczystość, oddająca należną cześć tym, którzy znacznym wysiłkiem tworzą dobre imię polskiej szkoły na Litwie, urozmaicona występami wychowanków gospodarzy, przebiegła w życzliwej i podniosłej atmosferze.

Tym niemniej czas już najwyższy myśleć o dalszej perspektywie, aby w innej roboczej atmosferze otwarcie mówić o poważnych problemach, które są ewidentne, namacalne, i które nie da się rozwiązać przy braku wizji przyszłości poprzez zaznaczanie tylko sukcesów. Braki kadrowe i starzenie się zespołów nauczycielskich, pilna potrzeba zamiany kilkunastu dyrektorów w rejonach wileńskim i solecznickim, brak podręczników, trudności w poszczególnych miejscowościach przy kompletowaniu pierwszych klas itp. stanowią tematy, które w znacznej mierze będą wpływać na stan i wyniki pracy oświatowców w najbliższej perspektywie. Te tematy powinny więc być przedmiotem naszej powszechnej codziennej troski.

Na zdjęciu: najlepsi poloniści, dyrektorzy i prezesi kół "Macierzy Szkolnej" najlepszych szkół.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 25 (514)