Linas KONTRIMAS

Zmiana władzy kosztuje pieniądze

Może być zwolnionych ponad sto osób

Dopóki politycy dzielą teki, pracownicy księgowości rządu i ministerstw obliczają, ile zmiana władzy będzie kosztować budżet kraju.

Według maksymalnych obliczeń, za polityczne roszady podatnicy będą musieli wyłożyć ponad milion litów.

Wraz ze zmianą rządu powinni złożyć rezygnację również urzędnicy politycznego zaufania szczebla A.

Razem z premierem odchodzi 13 ministrów.

Podać się do dymisji musi też 17 tymczasowych doradców premiera.

Po przyjściu do władzy nowych sił politycznych, może też zmienić się 44 obecnych wiceministrów, grupa doradców ministrów, 10 przedstawicieli rządu w powiatach, 10 naczelników powiatów oraz ich doradcy.

Urzędnicy zarabiają niejednakowo

Urzędnikom, zwalnianym ze służby państwowej, wypłacana jest odprawa w wysokości 2-miesięcznej pensji.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w roku ubiegłym, uposażenie premiera wynosiło 7905 litów, ministrów zaś - 6590 Lt.

Wysokość pensji wiceministrów zależała od tego, w jakim ministerstwie pracował urzędnik.

Na przykład, wiceministrowie środowiska zarabiali miesięcznie po około 4 tys. litów, natomiast wynagrodzenie wiceministrów spraw zagranicznych wynosiło prawie po 7 tys. litów. Nieco mniej zarabiali wiceministrowie kultury, opieki społecznej i pracy, gospodarki, spraw wewnętrznych.

Miesięczna pensja doradców premiera wynosi około 4,5 tys. litów.

Wypłaty stale się różnią

Gdy w maju 1999 r. ze stanowiska szefa rządu odszedł Gediminas Vagnorius, ministrom i doradcom, którzy wtedy podali się do dymisji, wypłacono odprawę w wysokości około 258 tys. litów.

Rolandas Paksas, gdy po raz pierwszy został premierem, wycofał się w październiku 1999 roku. Wtedy ministrom i doradcom, którzy odeszli razem z nim, wypłacono odprawę w wysokości prawie 79 tys. litów.

Część ministrów i doradców, którzy pracowali razem z Paksasem, pozostała w rządzie Andriusa Kubiliusa, dlatego im nie wypłacono odprawy. Ekipie, która złożyła rezygnację razem z A. Kubiliusem, wypłacono 256 tys. litów tytułem odprawy.

Według niepełnych danych, po dymisji obecnych tymczasowych ministrów i doradców premiera, na odprawy może być wydane ponad 300 tys. litów.

Wysokość odpraw będzie zależała również od tego, komu z obecnego rządu nowy premier Algirdas Brazauskas zaproponuje pozostanie w składzie nowego gabinetu.

Odpraw nie wypłaca się tym urzędnikom, którzy po zmianie władzy pozostają nadal na swych stanowiskach.

Odprawy nie otrzymują też osoby przeniesione do pracy w innych służbach państwowych lub samorządowych.

("Lietuvos rytas" z 4 07 2001 r.)

NG xx (xxx)