Wiadomości gospodarcze

* W czerwcu ogólna ilość pieniędzy na Litwie zwiększyła się o 185 mln litów (1,7 proc.) i w końcu miesiąca wyniosła 10,9 mld Lt. Był to już piąty kolejny miesiąc w tym roku, gdy rosła ogólna ilość pieniędzy. Zmniejszyła się ona nieco tylko w styczniu. W okresie półrocza ogólna ilość pieniędzy w kraju zwiększyła się o 483 mln litów (4,6 proc.). W obiegu i depozytach do zapotrzebowania w czerwcu ilość pieniędzy wzrosła o 170 mln litów (3,2 proc.) - do 5,5 mld Lt. 47,6 proc. tej ilości stanowiły pieniądze będące w obiegu.

* Po przeprowadzeniu w Narodowym Laboratorium Weterynaryjnym badania 2539 sztuk bydła o wieku przekraczającym 30 miesięcy nie ustalono ani jednego przypadku gąbczastego zwyrodnienia mózgu. Następnym etapem, po którym będzie można mówić o sytuacji na Litwie, stanie się uogólnienie dokonanych 5500 badań. Jeszcze więcej wniosków można będzie wysnuć po przeprowadzeniu 10 tys. badań.

* Dziesięć banków komercyjnych Litwy i cztery działające w kraju oddziały banków zagranicznych w pierwszym półroczu br. miały 63,1 mln litów zysku. W pierwszym półroczu 2000 r. zysk ich wyniósł tylko 0,368 mln litów. Zysk trzech największych litewskich banków komercyjnych - "Vilniaus bankas", "Taupomasis bankas" i "Žemes ukio bankas" - w ciągu 6 miesięcy roku bieżącego wyniósł odpowiednio 36,2 mln, 13,7 mln i 12,1 mln litów.

* Akcjonariusze sprywatyzowanego przez estoński "Hansabank" LTB postanowili we wtorek zwiększyć kapitał akcyjny LTB o 150 mln litów, emitując 15 mln akcji o nominalnej wartości 10 litów. Po ich wyemitowaniu kapitał akcyjny LTB zwiększy się z 167,3 mln do 317,3 mln litów. Akcje zakupi największy akcjonariusz LTB "Hansabank".

* W drugim kwartale br. działające na Litwie bankomaty wykonały 2,7 mln operacji na sumę 650,2 mln litów, natomiast czytniki kart - 2,7 mln operacji wartości 352,3 mln litów. W porównaniu z pierwszym kwartałem, w drugim kwartale operacji w bankomatach dokonano o 28 proc. więcej, wartość ich była wyższa o 32 proc., natomiast przy pomocy czytników - o 25 proc. więcej, wartość ich była większa o 13 proc.

* W pierwszym półroczu br. przedsiębiorstwo "Klaipedos baldai" miało 4,2 mln litów nie audytowanego czystego zysku - o 80 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (2,333 mln litów). W pierwszym kwartale br. spółka otrzymała 2,59 mln czystego zysku - trzykrotnie więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego. W drugim kwartale - 1,61 mln litów, czyli o 9,2 proc. więcej.

("Veidas", nr 30 z 2001 r.)

NG 30 (519)