Pomóżmy ofiarom powodzi w Polsce

Osoby, które chciałyby pomóc Rodakom w Polsce
mog± przekazać ¶rodki na konta:

Caritas Polska

Skwer kardynała S. Wyszyńskiego 6, Warszawa PKO BP SAI
O/Centrum w Warszawie,
N 90 10201013 122640130
Z dopiskiem KATAKLIZMY W POLSCE.


Polska Akcja Humanitarna: PKO SA I w Toruniu
nr 11001568-202475-2101111-0
Z dopiskiem POWÓD¬ lub
PBK IV Oddział w Warszawie nr 11101109-401 10000 1906 z dopiskiem POWÓD¬


Polski Czerwony Krzyż : Wpłat można dokonywać na numer konta: Big Bank Gdański SA I oddział Warszawa 11601029-30206050
Z dopiskiem POWÓD¬


Pieni±dze na podane wyżej konta w litach można wpłacać we wszystkich bankach na terenie całej Litwy. Pieni±dze też można wpłacić na konto SA Hansabanku w Wilnie, kod banku 73000, nr konta 10000336467 z dopiskiem "Paramos akcija". Mog± też zwrócić się do redakcji "NG", która zebrane ¶rodki przeleje powodzianom.

Na zdjęciu: skutki powodzi.

Fot. Piotr Strzelczyk

NG 30 (519)