Wioleta Salwińska

SOCRATES - COMENIUS

Współpraca pomiędzy różnymi placówkami oświatowymi, od przedszkola po uniwersytet, stała się rzeczywistością w 18 państwach europejskich zaangażowanych w działania programu SOCRATES, który został przyjęty przez Radę Ministrów UE w marcu 1995 roku (obecnie do realizacji programu zostały zaproszone kraje stowarzyszone z UE, w tym też Litwa).

Celem programu SOCRATES jest poprawa jakości edukacji dzieci poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do kształcenia się w Europie. Program zapoznaje uczniów, niezależnie od wieku i pochodzenia społecznego, z europejskim wymiarem studiowanych przedmiotów, zwiększa możliwość zdobywania własnych poglądów na temat innych państw europejskich. W rezultacie rozwija poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie.

COMENIUS (nazwa pochodzi od imienia Jana Amosa Komenskiego (1592 - 1670), urodzonego na terenie obecnych Czech, teologa, filozofa i pedagoga. Był on głęboko przekonany o tym, że jedynie edukacja jest w stanie umożliwić ludziom pełny rozwój i życie w zgodzie ze sobą i ze światem. Żarliwy orędownik praw człowieka; pracował na rzecz pokoju i zgody pomiędzy narodami ) - komponent programu SOCRATES - ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Program COMENIUS podzielony jest na trzy różne akcje, odpowiadające różnym celom oświatowym: "Akcja 1" stymuluje nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi ( przedszkola, szkoły podstawowe i średnie) a w ramach tej współpracy - realizację Europejskich Projektów Edukacyjnych.

"Akcja 2" kładzie nacisk na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej, edukacji dzieci imigrantów oraz osób przemieszczających się ze względu na wykonywany zawód.

"Akcja 3" ma na celu promowanie rozwoju zawodowego pracowników oświaty poprzez wspieranie Europejskich Projektów Doskonalenia Zawodowego i angażowanie placówek oraz organizacji oświatowych, zajmujących się doskonaleniem umiejętności tych osób, których praca przyczynia się do kształtowania środowiska szkolnego i wysokiej jakości kształcenia.

Wszystkie trzy akcje programu COMENIUS mają się wzajemnie uzupełniać

"Akcja 1" programu COMENIUS wspierająca rozwój wielostronnej współpracy szkół, wymaga utworzenia grupy składającej się z co najmniej trzech szkół z różnych krajów Unii Europejskiej i maksymalnie dwóch szkół z różnych krajów stowarzyszonych. Głównym zadaniem każdego z partnerów w grupie jest współpraca w ramach Europejskich Programów Edukacyjnych, koncentrująca się na tematach, które interesują większość, jak na przykład dziedzictwo kulturowe, zagadnienia związane ze środowiskiem, nauką lub techniką.

Ponadto "Akcja 1" programu COMENIUS umożliwia m.in. realizację wizyt przygotowawczych, wymiany nauczycieli, wyjazdów studyjnych dyrektorów szkół.

Ten międzynarodowy program jest realizowany także przez Wileńską Szkołę Średnią im. Wł. Syrokomli wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową nr 27 w Radomiu oraz szkołę szwedzką Tagelvikens Skola w Kvicksund. "Akcja 1" wprowadzono do Wilna już w grudniu 2000 roku. Wówczas to szkoła witała w swych murach gości z Polski (dyrektor Halinę Gwiazdę, koordynatora Marię Owczarek oraz grono pedagogiczne ze szkoły radomskiej) i ze Szwecji ( Madeleine Hausen ze szkoły szwedzkiej ), a także konsula generalnego RP Mieczysława Jackiewicza, przedstawicielkę Ambasady Szwedzkiej w Wilnie Giselę Ivarsson oraz koordynatorkę programu ze strony litewskiej Grażynę Kaklauskienë.

Zorganizowany wspólnie ze szkołą w Radomiu projekt, obliczony jest na trzy lata. W pierwszym roku "Akcji 1" programu COMENIUS udział wzięły 32 osoby - uczniowie klas szóstych. Tytuł realizowanego tematu brzmiał "Laureaci nagrody Nobla, ich życie i osiągnięcia". Uczniowie wileńscy wiele uwagi poświęcili twórczości polskiego poety - noblisty Czesława Miłosza. Trzy jego wiersze "Z okna", "Wyprawa do lasu" oraz "Królestwo ptaków" były tłumaczone przez uczniów na język litewski, angielski i niemiecki. Na lekcji plastyki robiono ilustracje do tychże wierszy. Jako produkt końcowy uczniowskich starań ukazał się album, zawierający wiersze Czesława Miłosza w wersji oryginalnej, ich tłumaczenie w trzech językach oraz ilustracje do nich.

Wiosną 2001 roku w szkole radomskiej odbyły się spotkania robocze, w których udział wzięli m.in. dyrektor Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli Jan Dowgiałło, koordynator programu w szkole Zbigniew Maciejewski, a także nauczyciel Wiktor Łowczyk .

Obecnie rozpoczyna się drugi rok "Akcji 1",p.t. "Wielcy ludzie mojego kraju", w którym planuje się przybliżyć mniejszościom narodowym ich kulturę, obierając za temat osobę i twórczość wileńskiego pisarza żydowskiego Kanowicza oraz zapraszając uczniów ze szkoły żydowskiej i przy okazji odwiedzając ich. Również w ramach tego programu planuje się przybliżenie twórczości Čiurlionisa i Syrokomli.

W roku bieżącym W.Łowczyk oraz czterej uczniowie wyjadą do Radomia, a następnie do Szwecji, by zapoznać się z postępami swoich zagranicznych kolegów i podzielić się własnym doświadczeniem zdobytym w ramach "Akcji 1".

Na zdjęciach: spotkania robocze w Radomiu.

NG 38 (527)