Obrady Światowej Rady Badań nad Polonią

Jak już informowaliśmy naszych Czytelników w dniach 24 i 25 września br. w Częstochowie w swojej nowej siedzibie w Akademii Polonijnej odbyło się posiedzenie Światowej Rady Badań nad Polonią.

Witając zebranych Ks. prof. dr Andrzej Kryński, rektor Akademii Polonijnej stwierdził, iż Akademia Polonijna jest zorientowana na głęboką więź i bliską współpracę z Polonią i Polakami zamieszkałymi na Obczyźnie i pragnie przybliżyć milionom rodaków rozsianym po całym świecie polskie dziedzictwo i historię. Dlatego właśnie tu w murach uczelni w dniu 4 czerwca 2001 r. w obecności wielu znamiennych gości, została otwarta siedziba Światowej Rady nad Polonią, której tablicę odsłonił b. prezydent RP Ryszard Kaczorowski. Na Wydziale Nauk Humanistycznych został powołany Międzynarodowy Instytut Polonijny, w którym są organizowane naukowe zakłady dot. polonijnej prasy, harcerstwa, myśli politycznej, myśli technicznej, dyplomacji i skupisk diaspory polskiej w różnych częściach świata. Zostały też uruchomione Interaktywne Studia Internetowe dla Polaków ze Wschodu, a także seria wydawnicza "Biblioteka Polonijna".

W pierwszym dniu obrad referat programowy wygłosił prezes Rady prof. Andrzej Targowski, zwracając uwagę, iż zasadniczym celem działania jest zbudowanie mocnych podstaw organizacyjno-finansowych Rady, co będzie wyróżniać w.w.organizację od innych organizacji polonijnych, często borykających się z najbardziej elementarnymi problemami oraz związanie działalności Rady z najważniejszymi organizacjami polonijnymi w świecie tak, by ich działalności wzmacniały się nawzajem. Realizując natomiast program badawczy w odniesieniu do przeszłości jak i do teraźniejszości a nawet i wobec przyszłości, należy wychodzić z założenia, że termin "badania" nie ogranicza się wyłącznie do podejścia historycznego, stopniowo budując w ten sposób Centrum Polaków Świata w Częstochowie, które będzie żywym muzeum wkładu Polaków w rozwój poszczególnych krajów i gdzie młodzież w Kraju będzie mogła uczyć się wartości patriotyzmu i dobrej roboty.

Wynikiem działalności Rady powinny być prace i książki naukowe i popularno-naukowe, podręczniki i pomoce szkolne, powinna też powstać Centralna Biblioteka oraz Wirtualne Centralne Archiwum Polonii. Rada zamierza również organizować konferencje i wystawy, obrazujące funkcjonowanie 1/3 Narodu Polskiego poza granicami Polski.

W ocenie prezesa prof. A. Targowskiego i członków Rady w wyniku tych prac wzrośnie wiedza o funkcjonowaniu Emigracji, a pośrednio o samej Ojczyźnie, jako lekcja historii dla potrzeb dnia współczesnego oraz zostanie stworzony system przekazywania wartości patriotyzmu i dobrej roboty młodzieży, wypracowany przez Polaków z Zachodu i ze Wschodu, gdzie przeszli oni wielką i trudną szkołę życia.

Następnie została omówiona strategia realizowania poszczególnych celów Rady na lata 2001 - 2003.

Drugi dzień obrad rozpoczęto od mszy św. przed obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej, koncelebrowanej przez wiceprzeora Zakonu Ojców Paulinów oraz przez Księży Rektorów Kryńskiego i Rakoczego. Następnie Ks. Rakoczy zapoznał zebranych ze wspaniałą Biblioteką na Jasnej Górze. Komisje, obradujące w tym dniu ustaliły listę tematów, nad którymi w nadchodzących latach należy skupić badania.

Uczestnicy Konferencji Rady zwiedzili też wystawę "Polacy w Historii Świata" autorstwa Mariana Dąbrowskiego i kustosza Ryszarda Ciskowskiego. Otwarcia wystawy dokonali Rektor Ks. prof. A. Kryński oraz prezesi Rady prof. A. Targowski i Ryszard Ciskowski.

Rada postanowiła także rozesłać po świecie komunikat o potrzebach Akademii Polonijnej w zakresie współpracy ( zamieszczamy poniżej).

Obrady były pracowite i przebiegały w życzliwej atmosferze.

Inf. wł.


Komunikat Światowej Rady Badań nad Polonią w sprawie Akademii Polonijnej w Częstochowie

W 2001 r. została utworzona Akademia Polonijna w Częstochowie (decyzją ministra edukacji narodowej z dnia 19 lipca) z połączenia Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii z Polskim Uniwersytetem w Londynie, Akademia ma swą filię w Londynie. Akademia Polonijna nawiązuje do Studiów Generale czyli Uniwersytetu Paulińskiego powstałego na Jasnej Górze na mocy bulli papieskiej Klemensa X "Ex injunction nobis" z dnia 3 kwietnia 1671 r.

Na Akademii Polonijnej studiuje 5 tysięcy studentów, plany przewidują kształcenie 10 tysięcy studentów na czterech wydziałach: nauk humanistycznych, ekonomii i zarządzania, prawa i administracji oraz matematyczno-informatycznym na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych w Częstochowie i Londynie.

Akademia kształci w 28 specjalnościach. Kadra naukowo-dydaktyczna to 423 pracowników naukowo-dyddaktycznych w tym 92 profesorów zwyczajnych oraz 157 nadzwyczajnych. W skład jej struktury organizacyjnej wchodzi 21 instytutów i 56 zakładów oraz 8 centrów naukowo-badawczych, w tym Światowe Centrum Badań nad Polonią.

Idea kształcenia oparta jest na interdyscyplinarności, innowacyjności, europeizacji i profesjonaliźmie. Celem Akademii jest zjednoczenie wspólnych badań i kształcenia z wykładowcami polskimi, rozproszonymi po całym świecie, a którym Polska jest droga.

W związku z powyższymi celami Akademia zwraca się z apelem do polskich wykładowców rozsianych po świecie (posiadających tytuł doktora) o nawiązanie współpracy z Akademią, np. w formie projektów badawczych, prowadzenia seminariów, gościnnych wykładów, stałych wykładów w giętkim harmonogramie, przystosowanym do konkretnego wykładowcy. Zakres współpracy powinien mieścić się w programie dydaktycznym Akademii. Warunki finansowe są do uzgodnienia.

List i resume należy przesłać do:
Rektor Ks. Prof. Dr Andrzej Kryński
Ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa, Poland
fax (34) 324-96-62, tel. (34)368-09-21
http://www.ap.edu.pl
sekretariat@hermes.wsjoe.czest.pl

NG 41 (530)