Ryszard Maciejkianiec

Od następnego numeru - z "Naszym Czasem"

Po wielu wewnątrzredakcyjnych dyskusjach postanowiliśmy kolejny i następne numery naszego tygodnika wydawać pod inną, ale naszym zdaniem bardziej znaczącą nazwą - "Nasz Czas".

Oprócz tego pismo, przy niezmienionej objętości i cenie, będzie się ukazywało w innym, bardziej wygodnym do czytania charakterystycznym dla tygodników formacie. Jak na razie - w skromnej szacie graficznej. Jeżeli dzięki rosnącej prenumeracie, reklamie na naszych łamach, pomocy darczyńców i dobrodziei, będziemy mogli uzyskać dodatkowe środki - marzy nam się bardziej uroczyste wydanie, niosące co tydzień polskie słowo do naszych polskich domów.

Są to najbardziej znaczne zmiany od chwili ukazania się przed dwunastu laty pierwszego numeru naszego tygodnika i dlatego naszym wiernym Czytelnikom należy się wyjaśnienie.

Wieloletnie nasze kontakty i współpraca z Polakami z innych krajów doprowadziła ku naszemu zadowoleniu do umożliwienia wydawania jednego wspólnego pisma, naświetlającego wydarzenia na Litwie, Łotwie i Estonii. "Nasz Czas" będzie więc bezpośrednio kontynuował działalność wydawniczą "Naszej Gazety", ale również "Naszej Polonii" z Estonii (redaktor Maryna Bieniasz) oraz "Łatgalii" z Dyneburga na Łotwie (redaktor Włodzimierz Pujsza). Mamy nadzieję, iż takie pismo kolportowane w trzech krajach, będzie nie tylko pomocne przy nawiązywaniu kontaktów i wzajemnym poznawaniu się rodaków, ale też w ramach regionalnej polityki, będzie sprzyjało rozwojowi współpracy tych trzech tradycyjnie bliskich sobie krajów.

Wielkie znaczenie w realizacji tej inicjatywy trzech redakcji miało życzliwe poparcie ze strony Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie, realizującego ideę integracji polskich środków masowego przekazu.

Niezmiennym natomiast pozostaje - ukierunkowanie działalności wydawniczej, która ma służyć dziełu promocji szeroko pojętej kultury polskiej, podstawowy zespół, redagujący tygodnik oraz podmiot prawa, wydający pismo - będzie nim nadal UAB "Nasza Gazeta". Nie zmieni się co do treści i objętościowo również magazyn "Czas", który nadal będzie dokumentował głównie historię Ziemi Wileńskiej oraz losy jej Synów i Córek, uznając iż "...bez znajomości historii nie ma kultury".

Przy redagowaniu pisma tradycyjnie liczymy, jak i dotychczas, na pomysły naszych Czytelników, których realizacji chętnie się podejmiemy z tym, aby pismo było coraz bardziej ciekawe, abyśmy wspólnie mogli sprzyjać poszukiwaniu nie zawsze łatwych rozwiązań w okresie dziejowych przemian, w którym nam przyszło żyć

A więc oczekujemy na listy, zachęcamy do kontynuowania współpracy, do prenumerowania i czytania nas na papierze i w wersji internetowej, prosząc w kioskach, urzędach pocztowych, szkołach i bibliotekach już o "Nasz Czas".

Niech więc "Nasz Czas" będzie zwierciadłem i dokumentem naszych nowych czasów, według którego przyszli badacze będą mogli określać nasze zbiorowe dokonania, poszukiwania własnego miejsca, ale też rozterki i nasze słabości.

NG 44 (533)