Czesław Malewski

Rody i herby szlacheckie na Litwie (XIII)

Wileńszczyzna była prawdziwym ogrodem botanicznym szlachty i - jakiej szlachty! Siedzieli tu od pogańskich czasów, bo od Mendoga - Jundziłłowie, Wismontowie, od Giedymina - Dogilowie, Ejgirdowie, od Jagiełły i Witolda - Krupowiczowie, Zapaśnikowie, Krupowiesowie, Wilbikowie, Mickiewiczowie, Koczanowie, Dowgirdowie, Jodkowie, Bartoszewiczowie i inni. W samym lidzkim powiecie (obecnie część rejonu solecznickiego) pod koniec XVIIIw. kwitło jakieś 600 nazwisk szlacheckich, a w tym kilkanaście rodzin o nazwisku naszego Wieszcza, Mickiewicz

W dokumentach Heroldii Wileńskiej 24 lipca 1820 roku czytamy: "Przed Nami Michałem Rőmerem Radcą Stanu, Litewsko Wileńskiey Gubernii Marszałkiem, Orderu św. Anny 2-iey Klassy Kawalerem prezeduiącym, oraz Deputatami z powiatów Gubernii Litewsko Wileńskiey do przyymowania y roztrząsania wywodów Szlacheckich Familii Urodzonych na Sieklukach Siekluckich Herbu Kuszaba".1

Według legendy rodowej, rodzina ta przybyła do Polski z Czech za panowania Leszka V przed rokiem 1228. Z wieloma znanymi rodami spokrewniona i wysokimi stanowiskami zaszczycona o czym pisali kronikarze polscy. Za zasługi dobrami ziemskimi obdarzona rodzina i od nazwy majątku Siekluki Ziemi Drohickiej przyjęła nazwisko. Po bitwie pod Chocimem 11 listopada 1673 r. z Turkami jeden z Siekluckich przeniósł się na Litwę. Aleksander Sieklucki podczaszy widzki służył w wojsku pod dowództwem hetmana Paca, Andrzej doktor teologii, Wojciech podkomorzy drohicki w 1591 roku. Protoplastą rodu, według Niesieckiego ( tom IV, s. 78), jest Leonard Sieklucki.

Tomasz - Jerzy , podczaszy lidzki, posiadał majątki w powiecie lidzkim Krasulin i Brzozowce, które w testamencie 10 stycznia 1672 roku przekazał swoim 5 synom. Sieklucki Rafał miecznik lidzki, podstoli według przywileju 23 września 1746 r. Augusta III.

Barbara Kostrowicka z Siekluckich - pisarzowa grodzka i łowczyna powiatu lidzkiego była fundatorką kościoła św. Ducha w Wilnie (pochowana w podziemiach kościoła w 1786 r.).

Lucjan ( w 1874 r. w stopniu majora ) i Władysław wojskowi, a Konstanty urzędnik państwowy. Izydor Sieklucki pleban Wasiliski w pierwszej poł. XIX w.

Od końca XVIII wieku po rok 1939 Siekluccy byli właścicielami majątku Hornostaiszki ( w 1863 r. 800 dziesięcin) i Strzelica w okolicy Ejszyszek. Za poparcie udzielane przez Wincentego Siekluckiego powstańcom 1863 roku, władze carskie nałożyły na jego majątek Hornostaiszki sekwestr.4

Ostatni właściciel majątku Hornostaiszki Józef Sieklucki, oficer rezerwy. Uczestnik I wojny światowej w I Korpusie Polskim gen. J. Dowbor - Muśnickiego. Społecznik, członek Kresowego Związku Ziemian. Człowiek bardzo szanowany przez okoliczną ludność. Był wielkim smakoszem, lubił zjeść. Z tego powodu włościanie po sutym posiłku często mówili: " Najadłem się, jak pan Sieklucki".

W 1939 roku aresztowany przez Sowietów, więziony w Wilnie do końca października 1939 r., skąd został wywieziony do ZSRS i tam prawdopodobnie zginął.4 Majątek został znacjonalizowany, a dwór przez wiele lat za władzy sowieckiej był ośrodkiem kołchozu "Przykazania Lenina".

Siekluccy są spokrewnieni z rodem Kostrowickich, którego najbardziej znanym przedstawicielem jest wybitny poeta francuski Guillaume Apollinaire czyli Apolinary Kostrowicki.

Fot. Waldemar Dowejko


Przypisy:

1) LVIA zesp. 391, inw. 1, vol. 1553, s. 202-203 " Wywód Familii Urodzonych na Sieklukach Siekluckich"

2) LVIA zesp. 391, inw. 9, vol. 71 "Spis zatwierdzonej szlachty pow. lidzkiego będącej na służbie państwowej, rok 1853"

LVIA zesp. 391, inw. 9, vol. 129 "Rejestr szlachty pow. lidzkiego, gubernii wileńskiej..."

LVIA zesp.391, inw.5, vol. 584 "Rodowód szlachecki Siekluckich" h. Paprzyca. Rok 1832.

3) LVIA zesp. 525, inw. 15, vol. 547 s. 2 "W sprawie zarządzania majątkiem ziemianina Siekluckiego, pow. lidzkiego".

4) Krzysztof Jasiewicz "Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939 - 1956 " wyd. POMOST * ALFA; Warszawa 1995, s. 930

NG 21 (510)